E-mail: karavan-su@seznam.cz
Telefon: +420603109951

Všeobecné podmínky

 1. Pronajímatel je povinen předat karavan v řádném technickém stavu, s platnými doklady a příslušenstvím dle předávacího protokolu.

 2. Nájemce je povinen táhnout karavan rychlostí maximálně 80 km za hodinu odpovídajícím vozidlem a pouze řidič s příslušným řidičským oprávněním, u obytného auta musí nájemce dovršit věk 22 let a mít praxi v řízení vozidel nejméně 2 roky.

 3. Nájemce nesmí přenechat karavan do pronájmu třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost.

 4. Při rezervaci účtujeme nevratnou zálohu 50% (min. 1000,- Kč) z ceny pronájmu, která je splatná do 5 dnů od přijetí objednávky a která bude odečtena z ceny pronájmu.

 5. Nájemné a vratná kauce se platí vždy při vyzvedávání karavanu. Kauce činí 10 tis.kč.

 6. K zapůjčení karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti - řidičský průkaz skupiny B (B+E) a OP nebo pas .

 7. Karavany se předávají první den půjčení (při převzetí po 18.00 hod. se tento den nezapočítává do celkové ceny půjčovného) a vrací se v den ukončení pronájmu nejpozději do 19.00 hod., přičemž minimální půjčovné je za 2 dny. Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 2000Kč za každých započatých 24 hodin. Tato částka bude odečtena ze složené kauce.

 8. Při převzetí karavanu je nutné počítat s cca 30-60 minutami nutnými k seznámení se zařízením a obsluhou karavanu a stejně tak je nutné počítat s časovou rezervou cca 20-30 min. i při vrácení karavanu.

 9. Nájemce přebírá a vrací karavan uklizený a vyčištěný (včetně vyprázdněné odpadní nádrže a WC). Při vrácení nevyčištěného vozu účtujeme 1000,- Kč, při silném znečištění (bláto, olej, písek, lepidlo, barvy apod.) až 8.000,- Kč, které budou odečteny z kauce.

 10. Nájemce pečuje o to, aby na karavanu nevznikla škoda, dodržuje instrukce pronajímatele a výrobce o používání karavanu a spotřebičů dle návodů v tištěné podobě v každém karavanu. V prostoru karavanu je zakázáno kouřit, používat otevřený oheň, používat WC s běžným toaletním papírem nebo bez chemie.

 11. Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání atd.). V karavanu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd. Je zakázáno v karavanu převážet předměty, které by mohli poškodit vnitřní vybavení.

 12. Nájemce je povinen karavan zabezpečit proti krádeži (použitím zabezpečovacího zámku oje, zámků dveří a klapek, uzavřením oken), neodpojovat přívěs na nehlídaných parkovištích a v případě poruchy tažného vozidla jej nezanechat bez dozoru.

 13. je povinen v případě poškození karavanu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus) nebo poškození jiné věci karavanem, přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události a pořídit fotodokumentaci pro pojišťovnu . Informovat neprodleně pronajímatele.

 14. V rámci povinného ručení je sjednána asistenční služba, např. oprava karavanu a jeho odtažení do nejbližšího servisu (na tažné vozidlo se toto nevztahuje). V případě poruchy karavanu je nájemce povinen poskytnout pronajímateli informace a spolupracovat na vyřešení problému.

 15. Havarijní pojištění je sjednáno s: se spoluúčastí zákazníka 10 000Kč. Částka dle výše škody bude v případě pojistné události uhrazena z kauce.

 16. V případě poškození karavanu nebo zapůjčeného příslušenství (nevztahující se na havarijní pojištění) účtujeme úhradu v plné výši, která bude odečtena z vratné kauce. V tomto případě si pronajímatel vyhrazuje právo pozdržet vyplacení vratné kauce až do doby uvedení věci do původního stavu.

 17. Za ztrátu dokladů či klíčů od karavanu bude účtována smluvní pokuta 3000Kč.

 18. Rezervační záloha je 50% z ceny půjčovného. Zaslat do 3 dnů na účet.

 19. Všechny naše obytné karavany jsou pravidelně servisovány a kontrolovány ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí karavanu. Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajimatele. Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.
  Storno poplatky
  •Rezervační záloha se při stornování minimálně 4 týdny před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.
  Odstoupení od rezervace
  •Při poškození obytného karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.

 20. V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného karavanu nebo rady v nouzi může nájemce volat na tel. +420603109951

Karavan-su.cz